• GAUI Helicopter Kits

  • GAUI NEX6

  • GAUI X3L 2-Blade Basic Kit

  • GAUI X3L 3-Blade Basic Kit

    GAUI X3L 3-Blade Basic Kit
  • GAUI X5 Formula Basic Kit

  • GAUI X5 Formula Kit w. Blades

  • GAUI Hurricane 425 Kit